Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Kiên Giang
Liên kết website
Số lần đọc: 1851

Kính gửi:  Các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Căn cứ Hướng dẫn số 66-HD/BTC ngày 06/6/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang

Ban Thường vụ Đoàn khối yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn (có hướng dẫn kèm theo) đến đoàn viên cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi về Đoàn khối để tổng hợp và báo cáo Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn để có hướng chỉ đạo tiếp.

Tải file tại đây


Tin liên quan