Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Kiên Giang
Liên kết website
Số lần đọc: 982

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012

___

 

            Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần X

          Thực hiện Chương trình công tác của Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang..

          Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012, cụ thể như sau:

          Chủ đề công tác năm: XÂY DỰNG TỔ CHỨC VỮNG MẠNH, TỔ CHỨC PHONG TRÀO THIẾT THỰC

          Phương châm:

          I- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng cụ thể, đa dạng về nội dung và hình thức với tần suất đều đặn, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục ý thức chủ quyền, ý thức về lợi ích quốc gia dân tộc, truyền thống, lịch sử, pháp luật, đạo đức, lối sống và vai trò của Đoàn thanh niên đối với những vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay.

          2- Tổ chức thành công đại hội Đoàn Khối lần V; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng cán bộ Đoàn và ĐVTN; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác giám sát thường xuyên; xây dựng nội dung rèn luyện đoàn viên phù hợp và hiệu quả.

3- Triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

          4- Tập trung thực hiện tốt phong trào “Ba trách nhiệm”, phong trào “Xung kích cải cách hành chính” và phong trào “Sáng tạo trẻ”; phát huy nhân rộng tính hiệu quả của các công trình, phần việc thanh niên.

          II- CHỈ TIÊU CƠ BẢN

          1- 100% cơ sở Đoàn tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) các hoạt động văn nghệ TDTT nhân ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đoàn Khối lần V.

          2- 100% cán bộ Đoàn, 90% đoàn viên, thanh niên được tiếp thu các nội dung tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

          3- 100% cơ sở triển khai kế hoạch xây dựng chi đoàn mạnh; 100% chi đoàn và đoàn viên triển khai thực hiện chương trình rèn luyện.

          4- Đoàn ủy tổ chức 8 cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ và thường xuyên đối với cơ sở trực thuộc và cán bộ, đoàn viên.

5- Mỗi đoàn cơ sở phải thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát; chi đoàn cơ sở thực hiện 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát

          4- Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt: 70 %.

          6- 100% cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở có công trình hoặc phần việc thanh niên thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn và cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

          7- Hiến ít nhất 300 đơn vị máu.

          9- Vận động hỗ trợ cất 03 căn nhà nhân ái.

          III- NỘI DUNG VÀ BIÊN PHÁP CHỦ YẾU

          1- Công tác tuyên truyền, giáo dục

          - Triển khai học tập “6 bài học lý luận chính trị của Đoàn”; tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhất là đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

          - Tổ chức hội nghị về thời sự, an ninh chính trị cho cán bộ Đoàn.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

          - Tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”.

          - Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về tỉnh Kiên Giang và truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Kiên Giang trong kháng chiến cứu nước và giữ nước.

          2- Công tác xây dựng tổ chức:

          - Tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần V.

          - Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện Đoàn viên, hướng dẫn phân loại đoàn viên và phân loại tổ chức Đoàn sao cho thiết thực và phù hợp với thực tiễn.

          - Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn của Ban Thường vụ Đoàn ủy.

          - Củng cố công tác quản lý đoàn viên, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chế độ sinh hoạt ban thường vụ, ban chấp hành Đoàn các cấp và chế độ sinh hoạt chi đoàn.

          - Xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, chương trình làm việc của ban chấp hành Đoàn các cấp sau đại hội.

          - Tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn.

          - Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên về thực hiện Điều lệ và nhiệm vụ được giao.

          - Xây dựng nội dung và tổ chức hoạt động cho các đội thanh niên tình nguyện, các nhóm nòng cốt.

          3- Công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền:

          - Xây dựng nội dung mới và tổ chức có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và chính quyền.

- Thực hiện tốt chế độ làm việc mỗi quý một lần với cấp ủy.

          - Xây dựng nội dung cụ thể cho các hoạt động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú.

          4- Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

          4.1- Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:

          a- Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế-xã hội:

          Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị khác do cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên giao phó:

          - Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh thực hành tiết kiệm”.

          - Đăng ký và thực hiện các công trình hoặc phần việc thanh niên mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị, cho xã hội.

          - Lãnh đạo đoàn viên thực hiện tốt quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể khác vững mạnh.

          b- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:

          - Quan tâm chăm sóc đồng chí, đồng nghiệp còn nhiều khó khăn, đồng bào nghèo, các đối tượng chính sách, trẻ em... trong và ngoài cơ quan, đơn vị; tổ chức các sân chơi tìm hiểu khoa học, kỹ thuật, văn hóa, pháp luật, môi trường... đến với vùng sâu, vùng xa thông qua các hoạt động giao lưu, tình nguyện...

          - Đẩy mạnh tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện trong ĐVTN, tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến trong việc hiến máu cứu người.

          - Tổ chức các hoạt động vì môi trường sống, môi trường làm việc.

          c- Xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội:

          - Duy trì các đội thanh niên xung kích để tham gia trực, bảo vệ cơ quan và những công việc khó khăn, bất thường.

          - Tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị biên phòng kết nghĩa trên địa bàn huyện Giang Thành.

          - Vận động ĐVTN nâng cao ý thức bảo vệ Đảng và chế độ, tuyệt đối không sao chép, lưu giữ và phát tán các bài viết từ internet có thông tin sai với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những thông tin bôi nhọ lãnh đạo, nói xấu chế độ...

          d- Xung kích thực hiện cải cách hành chính:

          - Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Ba trách nhiệm”, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

          - Tổ chức các lớp tập huấn về cải cách hành chính cho cán bộ Đoàn và ĐVTN.

          - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính.

          e- Xung kích trong hội nhập quốc tế:

          - Tổ chức tìm hiểu về thời cơ và thách thức khi hội nhập quốc tế

          - Tổ chức tìm hiểu lịch sử, văn hóa Cam-pu-chia và tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

          4.2- Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”:

          a- Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:

          - Khuyến khích, hỗ trợ hoặc tham mưu chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện cho ĐVTN học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, tin học, ngoại ngữ (Anh, Khmer...).

          - Tổ chức các cuộc thi về ngoại ngữ, tin học cấp cụm, cấp Đoàn ủy.

          b- Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm:

          Động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc của cán bộ, ĐVTN.

          - Tổ chức các hoạt động nhằm trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác.

          - Tổ chức tuyên dương và khen thưởng công chức, viên chức trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực công tác.

          c- Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần:

          - Duy trì thường xuyên hoạt động văn nghệ-TDTT ở cơ sở, cụm và Khối. Giới thiệu, tập hát những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ...

          - Tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao và liên hoan ca khúc cách mạng năm 2012.

          - Tổ chức giải thể thao chào mừng Đại hội Đoàn Khối lần V.

          - Tích cực tuyên truyền để phòng chống tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,  ngăn ngừa việc tiếp cận, phát tán tài liệu, hình ảnh... có nội dung thiếu lành mạnh.

          d- Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội:

          Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn, cán bộ quy hoạch các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và các kỹ năng xã hội khác...

Tải file tại đây


Tin liên quan